Utrymning av lokal/fordon

Om det börjar brinna eller vid en trafikolycka, är det viktigt att du snabbt kan sätta dig själv och andra i säkerhet. En brand sprider sig snabbt och därför är det viktigt att det går fort att utrymma lokalerna eller få ut passagerare ur fordonen. Som regel ska det finnas minst två utrymningsvägar i en lokal.

Tänk på att hålla utrymningsdörrar olåsta och fria från hindrande föremål. Uppställda tombackar, serveringsvagnar eller liknande föremål framför utrymningsvägar kan hindra människor från att komma ut. Se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig och att det finns tillgång till brandredskap i tillräcklig omfattning. Respektera det högsta tillåtna antal personer som samtidigt får vistas i lokalerna. Det handlar om din och dina gästers säkerhet.

Målsättning

Deltagaren ska efter utbildningen ha ökade kunskaper hur man ska agera vid utrymning av lokaler och fordon.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten ansvarig för brandsäkerheten. Det innebär att man ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla detta ansvar ska man skapa rutiner för att kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Utbildningsbevis

Kurslängd