inkl.momsexkl.moms

Trafiktillstånd – Starta eget

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik, Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.

Kunskapskraven är indelade i

Kunskapsprov

Rent praktiskt innebär det att de tre delarna; betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II.

“Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng,” enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1071/2009 av den 21 oktober 2009.

Utbildningsbevis

Ansökan om trafiktillstånd

De krav som Transportstyrelsen har är

Kurslängd