inkl.momsexkl.moms

Rådgivning

Behöver du hjälp med Arbetsmiljöplaner inkl. Första Hjälpen & Krishantering, Säkerhetsrådgivare, Trafiklagstiftning, Kontroll av kör & vilotider.

Kontakta oss.

Regleras i lag via Arbetsmiljölagen samt fackliga överenskommelser.
Vi hjälper dig att upprätta arbetsmiljöplaner och utbildar dig och din personal.

Sanktionsavgifter inom arbetsmiljöområdet – känner du till dessa? Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.
Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter.

De centrala aktiviteterna är:

 • Undersökning av verksamheten
 • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
 • Åtgärder för att minska riskerna
 • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö

Har du funderingar om vad som gäller?
Vad är Farligt Gods?
När gäller ADR?
Vilka förpackningar får man skicka?

Vi svarar på dina frågor, utbildar samt lotsar dig till rätt myndighet.

Om det börjar brinna eller vid en trafikolycka, är det viktigt att du snabbt kan sätta dig själv och andra i säkerhet. En brand sprider sig snabbt och därför är det viktigt att det går fort att utrymma lokalerna eller få ut passagerare ur fordonen. Som regel ska det finnas minst två utrymningsvägar i en lokal.

Tänk på att hålla utrymningsdörrar olåsta och fria från hindrande föremål. Uppställda tombackar, serveringsvagnar eller liknande föremål framför utrymningsvägar kan hindra människor från att komma ut. Se till att skyltningen till alla utrymningsvägar är tydlig och att det finns tillgång till brandredskap i tillräcklig omfattning. Respektera det högsta tillåtna antal personer som samtidigt får vistas i lokalerna. Det handlar om din och dina gästers säkerhet.

Målsättning
Deltagaren ska efter utbildningen ha ökade kunskaper hur man ska agera vid utrymning av lokaler och fordon.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten ansvarig för brandsäkerheten.
Det innebär att man ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand. För att uppfylla detta ansvar ska man skapa rutiner för att kunna arbeta systematiskt med brandskyddet.

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Omfattning
4 timmar teori och praktik.

Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i brandskydd både teoretiskt och praktiskt. Vi skapar en utbildning som är anpassad för arbetsplatsen och den verksamhet som bedrivs där.

Målsättning/syfte
Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs vara medveten om riskerna vid en brand, ha kunskaper i hur uppkomst av brand kan förebyggas samt vikten av en snabb och säker utrymning.
Vidare ska deltagaren kunna släcka brand i kläder och, genom praktiska övningar, bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Utbildningsbevis
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Omfattning
8 timmar teori och praktik, heldag.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

AFS 2001:01 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Planen för systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från bland annat följande lagar och förordningar:

 • SFS 1977:284 Förordning om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.
 • SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen
 • SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen
 • SFS 2001:1063 Avfallsförordningen
 • SFS 2003:778 Lagen om skydd mot olyckor
 • AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön
 • AFS 1982:3 Ensamarbete
 • AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön
 • AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet
 • AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
 • AFS 1998:1 Belastningsergonomi
 • AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
 • AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
 • AFS 2000:1 Manuell hantering
 • AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker
 • AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

 

Systematiskt brandskyddsarbete

I ”Lagen om skydd mot olyckor” ställs det krav på att fastighetsägare ska lämna en skriftlig redogörelse till kommunen avseende brandskyddet. Nyttjanderättshavare ska lämna in de uppgifter fastighetsägaren behöver till redogörelsen.
Som en följd av lagstiftningen ställs även krav på att ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, ska bedrivas. SBA innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Ett gott brandskydd skyddar er verksamhet. Tillsammans med andra företag lär ni er processen för att bedriva ett effektivt brandskyddsarbete.

Att kunna rädda liv när människor skadar sig är mycket värdefullt. Under utbildningen lär ut vi grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning.

Enligt AFS 1999:7 Första hjälpen och krishantering ska ALLA ha kunskap om HLR och L-ABC. Företaget ska ha en organisation för detta.

Varje år dör mellan 14.000-15.000 personer i hjärtstopp. Kunskaper i Hjärt- lungräddning (HLR) kan leda till att många personer kan räddas om det utförs i ett tidigt skede. Med ganska enkla medel kan man upprätthålla liv med hjälp av mun mot mun- metoden och hjärtkompressioner tills dess att ytterligare hjälp finns att få.

Målsättning:
Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis. Utbildningen kan kompletteras med Första hjälpen (L-ABC).

Övergripande innehåll:

 • L-ABC – Livshotande läge, andning, blödning och cirkulationssvikt/chock
 • Bedömning av olycksplats
 • Rätt förfarande vid flyttning av skadade
 • Hjärtlungräddning vid andnings- och hjärtstopp
 • Förbandsläggning vid olika typer av skador
 • Förebygga cirkulationssvikt/chock
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • Akuta sjukdomar
 • Praktiska övningar

 

Utbildningsbevis:

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Omfattning:
4 timmar teori och praktik.

När en olycka inträffar står man oftast ensam. Kanske är man först på plats eller långt ifrån civilisationen. De första minuterna efter en olycka är ofta avgörande för hur stora chanser den skadade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Det är därför av stor betydelse att man kan organisera och handla på en olycksplats. Kunskaper om Första hjälpen kan rädda liv.

Målsättning:
Deltagaren ska efter utbildningen ha ökad handlingsberedskap för omhändertagande vid akut sjukdom eller olycka. Deltagaren lär sig vad man kan göra för att hjälpa en akut sjuk eller skadad person innan ambulansen kommer. Utbildningen kan kompletteras med Hjärt- lungräddning (HLR).

Utbildningsbevis:
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Omfattning:
4 timmar teori och praktik.

Vi erbjuder en förarutbildning där vi går igenom kör- och vilotidsregler, vägarbetstidslagen samt digitala färdskrivaren. Vi arbetar i workshop, med både Scania- (Stoneridge) och Volvo, Mercedes, Iveco mfl. (Siemens)- skrivare. Förarna får sitta och testa i en riktig maskin i lugn och ro.

Företagsutbildning:
Vi kan även erbjuda en utbildning för personal som arbetar med kopiering av kort och färdskrivare samt värdering av uppgifterna. Samma upplägg som ovan med genomgång av det som kunden vill ha ifråga om kör- och vilotider samt workshop i kopiering och validering av de uppgifter som finns på kortet och i färdskrivaren.

Övrigt:
Genomgång av EU dokument, genomgång av kör- och vilotidsregler, genomgång av Vägarbetstidslagen, workshop, nedladdning, hantering och validering av färdskrivarens uppgifter

Utbildningsbevis:
Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.​

Omfattning:
1 dag.


Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) ska ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att under verksamhetsledningens ansvar verka för att farligt gods avsänds och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. Därutöver har säkerhetsrådgivaren ett särskilt ansvar för att bl.a. sammanställa en rapport när det inträffat en olycka eller tillbud samt att upprätta en årsrapport som beskriver verksamheten rörande transport av farligt gods

Vilka verksamheter ska ha säkerhetsrådgivare?

Skyldigheten att ha en säkerhetsrådgivare gäller den som transporterar farligt gods eller den som lämnar farligt gods för transport. Enligt lagen (2006:263) om tranport av farligt gods definieras transport som förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning eller hantering som utgör ett led i förflyttningen. Det medför att alla som är direkt delaktiga i transport av farligt gods ska ha en rådgivare, så väl de som är avsändare som transportörer.

Vi kan erbjuda dig denna tjänst!