Trafikverkets kravkurser - Kompetenskrav APV utförare


    Senast uppdatering 2020-01-01


APV 2.1 - 2.3 gäller för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon.

Kursinnehåll

I utbildningen får deltagarna lära sig krav på fordonsutmärkning, uppställning av fordon montering av trafikanordningar, de olika zonerna på en arbetsplats m.m. Även Vakt och Lots måste genomgå denna utbildning.
Sedan 2012-01-01 gäller de nya kompetenskraven som trafikverket ställer på alla som utför olika sorters vägarbete. De nya kraven motsvarar bestämmelserna i bl.a Arbetsmiljölagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen.

De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika Nivåer:

APV 2.1Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:
 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.
 • Certifieringsprov krävs

APV 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:
 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och såp vidare).
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Certifieringsprov krävs

APV 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning


Vilka berörs

2.1
 • Den som framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade vägar. Exempelvis röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och liknande arbeten.

2.2
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.
2.3 Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar. Personal ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad montör. Med motsvarande avses personal hos leverantör av längsgående skyddsanordning som har fått utbildning av skyddets tillverkare.
När en auktoriserad montör utfört ett montage av längsgående skyddsanordning till uppdragsgivaren (konsult, entreprenör) ska montör kunna utfärda ett intyg till denne. Intyget ska finnas på arbetsplatsen och kunna uppvisas för byggherren. Krav på vad som ska intygas framgår i TDOK 2018:0371.
Utbildningens giltighetstid är 4 år.
Certifiering sker vid utbildningstillfället

Kurslängd:

2.1 - 2.2 ,   2 dagar.
2.3 ,   1 dag.

Förkunskapskrav:

Grundkompetens 1.1 - 1.3