Trafikverkets kravkurser - Grundkompetens 1.1-1.3 (APV)

  Senast uppdatering 2020-01-01


Detta är grundutbildningen för all personal som ska utföra vägarbete eller besöka vägarbetsplatser, där Trafikverket är väghållare, skall genomgå.

Kursinnehåll

Sedan 2012-01-01 gäller de nya kompetenskraven som trafikverket ställer på alla som utför olika sorters vägarbete. De nya kraven motsvarar bestämmelserna i bl.a Arbetsmiljölagen, Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen.
De nya kompetenskraven är indelade i 3 olika Nivåer:

APV 1.1 Allmän grundkompetens

Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • ur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

APV 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon, avser även fordon som används i planerings- och projekteringssyfte, samt utförare av transporttjänster, ska utöver allmän grundkompetens kunna:
 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

APV 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg 1 (steg 1.1, 1.2 och 1.3):
 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

-- 2.1 TMA - Skydd

-- Vakt vid vägarbete.


Vilka berörs


Exempel på arbeten där 1.1 räcker till är:
 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

Exempel på arbeten där 1.1 & 1.2 krävs är:
 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

Exempel på arbeten där 1.1-1.3 krävs är:
 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Utbildningen bör även användas för förare av timmerbilar, bärgningsbilar, däckverkstäder samt andra servicebilar för att uppfylla kraven i Arbetsmiljölagen och Trafikverkets krav.

Kursmål

I utbildningen får deltagarna lära sig krav på personlig skyddsutrustning allmänt om arbetsmiljölagen samt trafikförordningen.
Utbildningen gäller som längst i 4 år.
Inga krav på certifieringsprov krävs.