Trafiktillstånd - starta eget

Trafiktillstånd är ett krav för att bedriva yrkesmässig trafik, Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd samt lämplig att driva ett trafikföretag.
Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängfordon eller traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) med förare ställs till allmänhetens förfogande MOT BETALNING för transport av personer eller gods.

Kunskapskraven är indelade i:

  • Juridik
  • Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag
  • Tekniska normer och driftsförhållanden och trafiksäkerhet

Kunskapsprov

Rent praktiskt innebär det att de tre delarna; betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II.
"Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng." enligt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1071/2009 av den 21 oktober 2009

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Godkänd kursdeltagare erhåller utbildningsintyg och utbildningsbevis.

Ansökan om trafiktillstånd:

De krav som Transportstyrelsen har är:
  • Krav på yrkeskunnande
  • Gott anseende
  • Ekonomiska resurser

Kurslängd:

4 dagar samt självstudier