Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

Utbildningens innehåll:

Utbildningen består av tre delar. Utbildningen är utformad och anpassad allt efter ansvar och arbetsuppgifter hos personalen. Vid transport av gods kan det uppstå behov av att veta hur olika sändningar av gods får/ska hanteras.

Allmän Utbildning:

Den allmänna delen ska innehålla allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik Utbildning:

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning:

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.
Utbildningens mål ska vara att ge personalen kännedom om säker hantering och nödåtgärder.

Krav på repitionsutbildning:

Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att ta hänsyn till förändringar i lagstiftningen. Föreskrifterna anger inte i vilka tidsintervall uppdateringskurserna ska hållas, men eftersom föreskrifterna i sig revideras och uppdateras vart annat år kan ett lämpligt intervall vara vart femte år.

Målgrupp:

Lastare, terminalarbetare, trafikledare, godsmottagare, godsavsändare och kontorspersonal.

Utbildningsbevis

Utbildning avslutas med slutprov såväl praktiskt som teoretiskt. Efter godkänd genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren ett ADR 1.3 intyg som är giltigt i fem år.

Kurslängd:

8 timmar, heldag